משלוח חינם בכל האתר

משלוח חינם בכל האתר

תקנון האתר

האתר הוקם ע”י חברת Dnine ומשמש למכירות רגילות מכירות קבוצתיות דרך רשת האינטרנט

ניתן לפנות בכל שאלה לחברת Dnine בטלפונים הרשומים מטה:

כתובת למשלוח מכתבים הינו: ת.ד 7514 פתח תקווה, קרית מטלון מיקוד 49170.

טלפון: 09-9600833

דוא”ל : info@d9shop.co.il 

 ישנו מענה טלפון 24 שעות – אנשי האתר עונים לקהל הלקוחות

החל משעה 9:00 בבוקר ועד שעה 18:30

הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות                                                                  

א. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

ב. הצעות מחיר שתוגשנה ע”י בני 18 ומטה עם או בלי אישור הוריהם תהיה לDnine הזכות לבטל את ההזמנה ואף להגיש תלונה במשטרה נגד הרוכש. 

ג. המוצרים והשירותים המוצעים באתר Dnine מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. Dnine רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש Dnine  שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא Dnine , מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ה. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

 1. i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בDnine או בצד שלישי כלשהם, לרבות לקוחות Dnine והחברות המציעות.

ii . אם עשית שימוש בשירותי אתר Dnine לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם Dnine או מי מטעמה.

iv . אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות Dnine.

 1. v. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 2. המוצרים המוצעים במכירה 

א. Dnine מעמידה את האתר כזירה לעריכת מכירות .
המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי Dnine.

ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות טלפונית.

ג. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים . אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך.

ד. ככל שיש באתר קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא Dnine באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם – לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניות ונכונותו – או לכל פרט אחר הקשור עמם. Dnine לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות Dnine.

 1. אופן הגשת ההצעות והזמנות 

א. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.

ב. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או בהזמנה.
Dnine בע”מ תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או
לDnine  ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.

ד. לDnine  שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.במקרים אלה, תשיב החברה את הכספים ששולמו על ידי הצרכנים

ה. על מנת שהצעה כלשהי או הזמנה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי Dnine באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.
Dnine לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים,
וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי Dnine.

ו. במידה והזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי – קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההזמנה כפוף לבדיקות שונות שעורכת Dnine.

 1. מדיניות ביטולים והחזרות

א. כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

i . ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר  באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

 1. ii. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר, דואר רגיל, דואר רשום ואו דואר שליחים.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:

 1. i. במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

 1. i. במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ הנמוך ביניהם.
 2. במידה ויש צורך להחזיר מוצר חיוב עלות ההובלה תהיה על חשבון הלקוח 

ii.יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו  או ע”י Dnine.

בע”מ.
אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבעל החנות במקום עסקו, על חשבונכם, רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

ז. יובהר ויודגש: המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.

ח. חריגים לזכות ביטול: לא ניתן עסקה של:א. מוצרים  שיוצרו במיוחד עבור הצרכן . ב. מוצרים הניתנים להקלטה והעתקה(דיסקים, ספרים) שהצרכן פתח את אריזתם המקורית .
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים. ד. מוצרים פסידים.

ט. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

 1. “מדיניות החזרת מסכי מחשביםLCDו או LCD-TVואו Plasma ` 

א. על מנת להסיר ספק בכול הנוגע להחזרת מסכים עקב פיקסלים שרופים להלן מדיות החברה Dnine.

בע”מ לגבי מוצרים שהיא מייבאת

ב. הגדרה של פיקסל שרוף הינו: שלושת הצבעים שרופים (RBG) אדום, כחול, ירוק כלומר חור שחור במסך.

ג. רק צבע אחד לא תקין ואו שני צבעים לא תקנים לא יחשב הדבר כפיקסל שרוף.

ד. מדיניות ההחלפה המסכים הינו לפחות 4 פיקסלים שרופים בריכוז מקומי ואו 5 פיקסלים במקומות שונים על המסך ואו ע”פ הנחיות יצרני הפנלים (LCD) השונים.

ה. החלפת מסכים עד גודל “22 כולל יעשה במרכזי השירות של חברת Dnine.

בע”מ לגבי מוצרים שהחברה מייבאת בעצמה, מסכים מעל “22 יעשה בבית הלקוח.

ו. מובהר לכל שלכול יבואן יש את מדיניות ההחזרה לגבי מוצרים שהוא מי בא ומה שקובע הוא הינו ע”פ מדיניות היבואן כגון: LG , טושיבה, Philips, וכו`.

ז. בכל מקרה, צרכן יוכל לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן המפורטות בתקנון, אם צרכן יהיה מעוניין בהחלפה ולא בביטול, עליו ליצור קשר עם היבואן

 1. “מכירה פומבית” 

א. במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי  Dnine.
מחיר המינימום מתעדכן, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה. כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה.

ג. כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בDnine   באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. Dnine   בע”מ תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

ה. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי Dnine   בע”מ. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.לכל מועד מכירה פומבית ייקבע מועד סגירה סופי. שיפורסם מראש באתר. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה הפומבית על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה פומבית אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

 1. מכירה קבוצתית 

א. מכירה קבוצתית הינה מכירה המאפשרת להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו.

ב. כל עוד מכירה קבוצתית פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בDnine  באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ג Dnine   בע”מ תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

ד. במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירה קבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה קבוצתית תהיה הנהלת Dnine, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

ה. אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

ו. במידה שבמועד סגירת מכירה קבוצתית פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה תהיה Dnine   בע”מ רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

ז. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה קבוצתית לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי Dnine    בע”מ. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

ח. במידה שהמכירה אושרה (כאמור בסעיפים6.4 ו- 6.5) הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.

 1. “מכירה אישית” 

א. במכירה אישית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה.
מחיר הפתיחה נקבע על ידי  Dnine.
בהתאם להצעות המשתתפים במכירה הלקוח יקבל הודעה האם זכה או לא. כל משתתף רשאי להגיש עד 5 הצעות מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר
המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה האישית עדיין פתוחה, הנך רשאי להמשיך להגיש הצעות על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני או ממחיר הצעת הלקוח הנמוכה ביותר.

ג. כל עוד המכירה האישית פתוחה לקבלת הצעות, ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בDnine  באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה הנמוכה ביותר שהלקוח זכה במוצר אך בתנאי שהתקבלה הודעת זכייה.

ה. הלקוח ידרש למלא טרום המכירה האישית את פרטיו המלאים כולל פרטי כרטיס אשראי. רק במידה והצעת הלקוח תתקבל ותהפוך להזמנה יהווה אישור ל Dnine   לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי Dnine. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה האישיות על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה אישיות אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

 1. סיום המכירות

א. במכירה פומבית – המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה החמישית לאחר קבלת ההצעה האחרונה – לפי המאוחר.

ב. במכירה קבוצתית – המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה – לפי המוקדם.

ג. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי Dnine   בע”מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי Dnine   בע”מ ישמש ראיה לכאורה בעניין זה.

 1. פרסום 

א. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר Dnine  עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

ב. אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה.

ג. לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי Dnine   בע”מ שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, לרבות בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 14 לתקנון זה להלן.בכל מקרה החברה תמסור לצרכן את סיבת הביטול ותשיב לו את כספו.

ד. שים לב – אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע או לעקב את מסירת אישור הזכייה לידך.

 1. תשלום ואספקה

א. הגשת הצעה וזכייה ב”מכירה פומבית” ו/או הגשת הצעה ל”מכירה קבוצתית” שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: “הסכום לתשלום”). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.

ב. במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח.

ג. המחירים כוללים מע”מ על-פי הדין.

ד. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך.

ה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה .

ו. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי Dnine   בע”מ ועל פי שיקול דעתן. לDnine  שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע בהסכמת החברה והצרכן. 

ז. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

הובלת מוצרים לבנים במקומות שאין להם מעלית ואו נדרש לעלותם ברגל במדרגות תהיה תוספת מחיר של  100-120₪ עבור כול קומה מעל הקומה השלישית.
 כמו כן פירוק דלתות מקרר עקב אי יכולת להכניס אותם למעלית / לבית הלקוח תהיה תוספת עלות במשלוח של עד 80 ₪ לכול דלת.(הערה:יש לפרט את העלות).

ח. בעת תיאום האספקה, רשאית Dnine  לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי או תעודת המשלוח כתנאי למסירה.

 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

א. Dnine תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של Dnine להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת Dnine יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בDnine – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, .

ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של Dnine.

ג. Dnine   בע”מ לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בDnine  או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות Dnine.
 2. ii. אם עשית שימוש בשירותי Dnine   בע”מ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם Dnine   או מי מטעמה;

 1. iv. אם התקבל בידי Dnine  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין Dnine.
 2. v. אם Dnine  תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות Dnine   בע”מ במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך בDnine, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
 3. vi. Dnine רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בDnine  לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
  Dnine תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 4. אחריות 

א. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך ש Dnine אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש בDnine  ולפיכך:

i .החברה אינה מייבאת את המוצרים, אך יחד עם זאת, בכל מקרה של תלונה שתתקבל בחברה, תפעל החברה מול היבואנים והספקים .בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכן.

ii . השירות באתר Dnine  ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, או דרישה כלפי Dnine  בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ב. Dnine  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, Dnine אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.
 Dnine  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה,
אלא אם הנ”ל אירע בשל רשלנות החברה.

ג. Dnine  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ד. החברה תספק אחריות בכל מקרה בו נרכש מוצר שמחירו 400 ₪ ומעלה ולא ניתן לאתר את היצרן או היבואן.

 1. ביטול מכירות 

א. Dnine  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

ב. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת Dnine  את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ד. בכל מקרה שנפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

ה. בכל מקרה שלדעת Dnine נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם.

ו.החברה עורכת בקרה קבועה על מלאי המוצרים באתר, בכל מקרה בו יאזל מוצר מהמלאי הוא יוסר מהאתר או שיצוין בסמוך למוצר, באופן בולט, כי המוצר אזל מהמלאי.
 אם מוצר ירד מהמלאי בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות לחברה בעת ביצוע ההזמנה, תימסר על כך הודעה  לצרכן, והוא יבחר בין קבלת מוצר אחר זהה ושווה ערך או קבלת מלוא הסכום ששילם.

 ז. מימשה Dnine את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

ח. במידה וקרה באג באתר והמחיר ירד לאפס או לשקל המכירה תבוטל וללקוח יוחזר הכסף.

 1. מכירות מיוחדות 

א. Dnine שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (לקוחות Dnine  למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי Dnine  או מי מטעמה.

 1. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני בDnine , לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של Dnine   בע”מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של אתר Dnine, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד`), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של Dnine  מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בDnine , בבסיס הנתונים ב Dnine, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בDnine  בלא קבלת הסכמתה של Dnine  מראש ובכתב.

ג. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב Dnine   בע”מ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של Dnine   בע”מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

ד. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

ה. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו Dnine   בע”מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

ו. השם Dnine וכן mabatintelligent  שם המתחם (Domain name ) של האתר, סימני המסחר בDnine   וב- Dnine  (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של Dnine   בע”מ וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של Dnine  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 1. בוררות וסמכות שיפוט 

א. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, נתניה, חיפה, באר שבע, נצרת וירושלים תוקנה הסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בDnine  בע”מ ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

 1. אבטחת מידע

א. אבטחת המידע באתר מבוצעת ע”י מחלקת אבטחת המידע של Dnine.
האתר מאובטח בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. המידע הרגיש (פרטי לקוחות וכרטיסי אשראי) מועבר בצורה מוצפנת בסטנדרט SSL  ונשמר בצורה מוצפנת.
הפרדה פיזית מוחלטת בין בסיסי המידע השונים מבטיחה כי לא ניתן להגיע דרך האינטרנט למידע הרגיש השמור באתר, והמוגן ע” Firewalls (קירות אש)
חיצוניים ופנימיים ואמצעי אבטחה משוכללים נוספים.
Dnine  מעדכנת ומשכללת את מערכות אבטחת והגנת המידע, כך שיעמדו בתקני אבטחה מחמירים.

 1. הגנת הפרטיות 

א. חברת Dnine  מכבדת את פרטיות המבקרים והרוכשים בDnine. חברת Dnine   בע”מ לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים בתקנון בסעיף 11.

Wishlist 0
Continue Shopping
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות